Podmienky poskytovania služby

Tieto podmienky poskytnutia služieb predstavujú návrh poskytovateľa (ako je definovaný nižšie) na uzavretie zmluvy (s obsahom uvedeným nižšie), ktorý bude/bol prijatý z Vašej strany ako používateľa BUĎ (1) ich akceptáciou na webovom sídle (ako je definované nižšie), v rámci ktorej vyjadríte súhlas s týmito podmienkami označením príslušného poľa na webovom sídle a následným doručením potvrdenia poskytovateľa o uzavretí/akceptácií zo strany poskytovateľa ALEBO (2) odoslaním konkrétnej objednávky (ako je definovaná nižšie) a následným doručením potvrdenia o úspešnom odoslaní Vašej príslušnej objednávky (ako je definovaná nižšie) poskytovateľovi (podľa toho, ktoré nastane skôr – takto prijatý návrh na uzavretie zmluvy ďalej len „zmluva“; v prípade, ak dôjde kedykoľvek počas trvania zmluvy k prijatiu ďalšieho návrhu podmienok poskytovania služby zo strany používateľa v zmysle vyššie uvedeného, takto prijatý návrh v plnom rozsahu nahradí zmluvu uzavretú v zmysle vyššie uvedeného) v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník”), zákona č. 185/2015 Z.z., Autorského zákona („Autorský zákon“)  a ostatných aplikovateľných právnych predpisov MEDZI:

(1) Accai s. r. o., so sídlom Žltá 3938/3, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 07 Bratislava, IČO: 53 076 834, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146423/B, email: info@accai.sk („poskytovateľ“);

A

(2) Vami – príslušné údaje Vás ako používateľa, ako boli uvedené vo Vašej príslušnej objednávke („používateľ“);

(poskytovateľ a používateľ spoločne ako „zmluvné strany” a jednotlivo aj ako „zmluvná strana”)

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(1) Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je majiteľom domény https://accai.sk a vykonávateľom majetkových práv k webovej stránke a jej obsahu sprístupneného na tejto doméne a zároveň k všetkým softvérovým platformám/aplikáciám poskytovateľa, cez ktoré sú/budú poskytované služby v zmysle tejto zmluvy (každá/ý jednotlivo a zároveň všetky spoločne ďalej ako „webové sídlo“), prostredníctvom ktorej prevádzkuje služby informačnej spoločnosti predstavujúce jednotlivé softvérové funkcie webového sídla poskytované za odplatu (prípadne podľa aktuálnej zverejnenej ponuky bezodplatne) v rámci jednotlivých predplatených kont, umožňujúcich podľa výberu používateľa a možností poskytovateľa najmä online fakturáciu, vedenie účtovníctva, sprostredkovanie poskytnutia externých služieb ( vymáhanie pohľadávok/zakladanie/zmeny v spoločnostiach, daňové poradenstvo, virtuálne sídla a iné vybrané podporné činnosti v rámci podnikania, ktorých  ponuka sa bude nachádzať na webovom sídle); a

(2) Používateľ má v zmysle objednávky/požiadavky používateľa uskutočnenej prostredníctvom rozhrania webového sídla poskytovateľa(„objednávka“) záujem o služby prístupu/využívania jednotlivých modulov/služieb webového sídla špecifikované v objednávke za podmienok uvedených v tejto zmluve, 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

 1. Definície

  1. Pojmy uvedené nižšie budú mať v tejto zmluve nasledovný význam:

   cenník je aktuálny cenník za služby (vrátane doplnkových služieb), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť cenník, a to na základe písomného oznámenia o novom cenníku, ktoré bude (i) zaslané používateľovi najmenej 5 kalendárnych dní pred dňom, kedy je oprávnený zmluvu vypovedať v zmysle tejto zmluvy alebo (ii) oznámené pri akejkoľvek ďalšej objednávke používateľa týkajúcej sa rozšírenia rozsahu alebo trvania služieb uskutočnenej po uzavretí tejto zmluvy; pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že takáto zmena cenníka sa neaplikuje na tie služby, za ktoré bola používateľom už uhradená príslušná cena za služby, a to na obdobie, za ktoré bola uhradená; uvedený zmenený cenník sa bude následne po oznámení považovať za „cenník“ v zmysle tejto zmluvy.

   obsah  používateľa  je  dátový  alebo  iný  obsah vytvorený/uložený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia webového sídla, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené poskytovateľom pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom webového sídla s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ; poskytovateľ nenesie zodpovednosť za import akýchkoľvek dát zo strany používateľa.

   používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.

   služba je príslušná služba (alebo viaceré služby, podľa ponuky v príslušných balíčkoch na webovom sídle) správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov v rozsahu podľa príslušnej objednávky (poskytovateľ je však oprávnený podľa vlastného uváženia oprávnený poskytnúť používateľovi prístup aj k iným službám ako sú tie, ktoré boli uvedené v objednávke, a to aj bez zadania objednávky, podľa aktuálne dostupných možností zverejnených na webovom sídle). Službu (s výnimkou služieb sprístupnených poskytovateľom nad rámec objednávky – podľa výslovného a písomného rozhodnutia poskytovateľa alebo explicitne umožnených bez úhrady podľa informácie na webovom sídle ako aj s výnimkou úvodného bezplatného obdobia používania služby v rozsahu stanovenom poskytovateľom – tzv. freemium –  a to len počas tohto obdobia) poskytuje poskytovateľ vždy odplatne, a to za ceny podľa cenníka. Poskytovateľ si vyhradzuje  právo poskytovať službu počas poskytovateľom výslovne a písomne určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o poskytovateľom určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby, a to výlučne v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.

 

 1. Registrácia

  1. Predpokladom využívania príslušných služieb je registrácia používateľa prostredníctvom registračného formulára sprístupneného prostredníctvom webového sídla, odoslanie objednávky, uzavretie zmluvy a uhradenie príslušnej ceny za službu v zmysle cenníka, s výnimkou prípadov, ak poskytovateľ výslovne a písomne neumožní/neoznámi možnosť využívania služby inak (a to len v zmysle podmienok takto oznámených). Ak o to používateľ požiadal a poskytovateľ súhlasil, vykonanie registrácie používateľských účtov zabezpečil poskytovateľ a tieto poskytovateľ pri uzavretí zmluvy previedol na príslušného používateľa (v rámci transferu role).
  2. Používateľ je oprávnený používať pri využívaní služby používateľský účet; prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) budú určené používateľom pri registrácií.
  3. Používateľský účet je oprávnený používať primárne len používateľ; v prípade. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti poskytovateľa následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo poskytovateľovi a/alebo inému používateľovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.
  4. V prípade, že poskytovateľ zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát, s čím používateľ súhlasí. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu osobe, ktorá odoslala poskytovateľovi registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.
  5. Používateľov má  právo  využívať službu prostredníctvom  viacerých používateľských účtov; každý používateľský účet je viazaný na jedno unikátne identifikačné  číslo  (IČO)  prideľované  príslušným  okresným  úradom,  odborom  živnostenského podnikania, prípadne iným príslušným orgánom (napr. štatistický úrad). V prípade, že používateľ registruje používateľské účty opätovne/duplicitne, a to popri existencii iného užívateľského účtu,  poskytovateľ si  vyhradzuje  právo  jednostranne  odstrániť  takto  vzniknuté  duplicitné používateľské  účty; rovnako je poskytovateľ oprávnený postupovať v prípade, ak bol príslušnému používateľovi v minulosti používateľský účet už zrušený/pozastavený/blokovaný zo strany poskytovateľa.  V takýchto prípadoch  používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade  opakovaného  opätovného  postupu,  ktorého  obsahom  bude  opätovná  registrácia  a  vznik duplicitných  používateľských  účtov,  poskytovateľ si  vyhradzuje právo  odstrániť  každý  používateľský  účet používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom webového sídla alebo v súvislosti s potrebami poskytovateľa a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
 2. Obsah služby

  1. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom  webového sídla používateľom  službu,  a  to  odplatne  alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje výslovne a písomne jednostranne len poskytovateľ.
  2. Pri poskytovaní služby poskytovateľ (v závislosti od rozsahu poskytovanej služby) vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej tvorby faktúr, ich tlače a odosielania emailom, pohodlného sledovania platieb, kompletného prehľadu  o  dlžníkoch,  kompletného  prehľadu  o  hospodárení,  evidencie  nákladov, automatického posielania faktúr poštou, prípravy konkrétneho druhu daňového priznania a iných možností podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa sprístupnenej verejnosti prostredníctvom webového sídla.
  3. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služba poskytovaná poskytovateľom nie je poradenskou službou, službou zabezpečujúcou  archiváciu  dokladov  používateľa  v  súlade  so  zákonom  č.  395/2002    z.  o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (s výnimkou vybraných dodatkových služieb poskytovateľa zameraných výlučne na elektronickú archiváciu dokumentov na vopred stanovené obdobie), službou účtovníka (s výnimkou účtovných služieb, pri ktorých poskytovateľ zodpovedá za správne zaúčtovanie dokladov, ktoré poskytol používateľ) alebo finančného poradcu alebo advokáta, daňového poradcu alebo inej osoby podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. Zmyslom a účelom služby je sprehľadnenie a zefektívnenie  administratívno-ekonomickej  agendy  používateľa.  Za  obsah  a  správnosť  konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ. V prípade, ak na strane poskytovateľa vznikne v zmysle právnych predpisov povinnosť uchovávať akúkoľvek dokumentáciu poskytnutú zo strany používateľa (alebo výsledok služieb) aj po ukončení zmluvného vzťahu s používateľom, bude jej uchovávanie (po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi) spoplatnené v zmysle cenníka, ktorý bol platný v čase ukončenia zmluvy; ustanovenie tejto vety sa považuje za pretrvávajúce ustanovenie zmluvy, na platnosť ktorého nemá vplyv ukončenie zmluvy, a ktoré má podľa vôle zmluvných strán trvať až do skončenia poslednej príslušnej doby, počas ktorej bude poskytovateľ povinný uchovávať/archivovať príslušnú dokumentáciu zmysle takých právnych predpisov (ak budú existovať).
  4. Poskytovateľ však pri poskytovaní služby môže pôsobiť ako sprostredkovateľ služieb poskytovaných zo strany tretích subjektov uvedených v odseku 3 tejto Zmluvy (napr. vymáhanie pohľadávok, zakladanie/zmeny v spoločnostiach, daňové poradenstvo, virtuálne sídla, GDPR agendu, a iné vybrané podporné činnosti v rámci podnikania, ktorých ponuka sa bude nachádzať na webovom sídle); v takomto prípade poskytovateľ zabezpečí, aby bolo zrejmé, že príslušnú službu poskytuje ako sprostredkovanie a nie na priamo, čomu bude prispôsobená aj fakturácia/platby za služby.
  5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na poskytovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho  občianskeho,  obchodného, správneho  (vrátane  daňového  a  registratúrneho), trestného alebo iného konania, poskytovateľ môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu v poskytovateľom určených balíčkoch za ceny stanovené poskytovateľom a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb, ktoré je používateľ povinný uhradiť v prípade, ak si tieto služby objednal.
  7. Poskytovateľ vyvinie všetko úsilie na to, aby zabezpečil, že služba bude poskytovaná bez výpadkov alebo iných prerušení, s výnimkami uvedenými v tejto zmluve. Za porušenie tejto povinností poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku (i) okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v tejto zmluve alebo (ii) z dôvodu nevyhnutných servisných zásahov (údržba/upgrade), o ktorých rozhodne poskytovateľ, ktoré, pokiaľ to bude objektívne možné, budú vopred oznámené používateľovi; používateľ akceptuje, že v dobe konania údržby/upgrade-u nemusí byť webové sídlo dostupné. Poskytovateľ môže uskutočňovať úpravy webového sídla, pridávať nové funkcie a vlastnosti; za dobu nefunkčnosti webového sídla v dôsledku údržby/upgrade-u neprináleží používateľovi finančná kompenzácia.
  8. V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa poskytovateľ zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať poskytovateľ k dispozícii e-mailovú adresu používateľa uvedenú pri registrácií , resp. uvedenú/zmenenú používateľom v rámci nastavení príslušného používateľského účtu; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti poskytovateľa neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany poskytovateľa riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami (vrátane výziev/písomností/oznámení/jednostranných právnych úkonov smerujúcich k ukončeniu zmluvy/fakturácie) sa bude považovať za riadne doručenú aj v prípade, ak bude doručená prostredníctvom na to určeného komunikačného rozhrania používateľského účtu v rámci webového sídla (chat/messenger/kontaktný formulár – podľa okolností/možností webového sídla), za predpokladu, že prístup k používateľskému účtu nebol zo strany poskytovateľa v čase doručenia príslušnej komunikácie zablokovaný v zmysle pravidiel zmluvy; používateľ je povinný pravidelne sledovať/kontrolovať obsah príslušného komunikačného rozhrania.
  9. Používateľ berie na vedomie, že služba poskytnutá poskytovateľom nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov/uchovávanie účtovných dokladov vložených alebo vytvorených používateľom v rámci poskytnutia služby podľa  príslušných  ustanovení  daňových  všeobecne  záväzných  právnych predpisov.  Poskytovateľ nezodpovedá  za  škodu,  ktorá  prípadne  vznikne  používateľovi  v  súvislosti  s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými predpismi v oblasti registratúry a archívnictva, resp. v oblasti uchovávania účtovných dokladov.
  10. V prípade, ak používateľ po uzavretí zmluvy uskutoční akúkoľvek objednávku inak ako prostredníctvom webového sídla a táto bude zo strany poskytovateľa akceptovaná, uvedené sa bude považovať za osobitnú dohodu a na príslušné práva a povinnosti zmluvných strán z takejto dodatočnej akceptovanej objednávky sa bude aplikovať režim práv a povinností uvedený v zmluve.
 3. Práva a povinnosti používateľa

  1. Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.
  2. Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb poskytovateľom cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s touto zmluvou a cenníkom.
  3. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí poskytovateľ a/alebo iný používateľ a/alebo tretia osoba.
  4. Ak  používateľ  zistí,  že  hrozí  zásah  do  práv  poskytovateľa a/alebo  práv  používateľa  a/alebo  práv  iných používateľov  a/alebo  práv  tretích  osôb,  je  povinný  o  tejto  skutočnosti bezodkladne  upovedomiť poskytovateľa.  Rovnakú  povinnosť  má  používateľ  aj  v  prípade,  že  nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
  5. Používateľ má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného poskytovateľom a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené poskytovateľom dáta spojené s podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.
  6. Používateľ má právo požiadať poskytovateľa o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol (ďalej len „likvidácia osobných údajov“). Pri likvidácií osobných údajov poskytovateľ vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré používateľ poskytovateľovi poskytol, okrem tých, ktoré je poskytovateľ povinný uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. V prípade, ak sa to bude týkať údajov, ktoré sú pre poskytovateľa nevyhnutné na poskytovanie príslušnej služby (napr. mzdového účtovníctva) je poskytovateľ (vzhľadom na objektívnu nemožnosť plnenia) oprávnený pozastaviť poskytovanie/prestať poskytovať príslušnú službu; uvedené nemá vplyv na ostatné povinnosť používateľa v zmysle tejto zmluvy (najmä, nie však výlučne na povinnosť realizovať úhradu ceny za príslušnú službu v zmysle zmluvy).
  7. V prípade, že poskytovateľ zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá na úložisko dát určené poskytovateľom v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv poskytovateľa a/alebo iných používateľov a/alebo tretích  osôb, poskytovateľ má  právo  jednostranne  nenávratne odstrániť  všetok  obsah  používateľa  z  úložiska  dát  jeho  zmazaním.  Pred  uskutočnením  zrušenia používateľského  účtu  a  nenávratným  zmazaním  obsahu  používateľa  poskytovateľ  o  zamýšľanom  úkone používateľa upovedomí a zároveň ho vyzve, aby si obsah používateľa vyexportoval. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.
  8. Používateľ sa zaväzuje, že informácie získané z akýchkoľvek databáz webového sídla, bude využívať výhradne na svoju vlastnú potrebu a nie je oprávnený ich využívať za účelom ich ďalšieho poskytovania tretím stranám alebo za účelom ich komerčného využitia, využívania na účely priameho marketingu alebo inak.
  9. Používateľ berie na vedomie, že v rámci zásad férového využívania služby (FUP), je počas využívania služby/služieb:
   1. a) maximálny počet volaní (requestov) na servery služby 500 volaní za deň, resp. 15000 volaní za mesiac trvania príslušného obdobia poskytovanej služby;
   2. b) maximálny kumulovaný objem dát používateľa uložený na serveroch služby/využívaných poskytovateľom na poskytovanie služby kedykoľvek v čase trvania zmluvy: 1 GB;
   3. c) maximálny počet vystavených faktúr: 200 ks/mesiac trvania príslušného obdobia poskytovanej služby.

   Príslušné limity je možné po dohode používateľa a poskytovateľa za dohodnutú cenu navýšiť. V prípade prekročenia týchto limitov (bez dohody ohľadne navýšenia príslušnej ceny) si poskytovateľ vyhradzuje právo obmedziť službu (t.j. rozsah jej plynulého použitia), zároveň je v takomto prípade poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  10. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, používateľ nie je oprávnený používať webové sídlo ani jeho obsah formou vyhotovenia rozmnoženiny, formou verejného rozširovania a verejného prenosu, a nie je oprávnený ani na technické predvedenie alebo spracovanie webového sídla alebo jeho obsahu. Ak nie je dohodnuté inak, používateľ je oprávnený výlučne poskytovateľom sprístupnený obsah webového sídla a na bežné využívanie služieb na účel, na ktorý sú určené.
 4. Platobné podmienky a fakturácia

  1. Poskytovateľ má za poskytnutie príslušnej služby právo (a používateľ má povinnosť) na zaplatenie ceny podľa cenníka, ktorá predstavuje odmenu pre poskytovateľa za poskytnutie príslušnej služby počas obdobia v zmysle príslušnej objednávky.
  2. Akákoľvek pohľadávka (faktúra) poskytovateľa tejto zmluvy je splatná:
   1. a) pri pohľadávke (faktúre) za služby: v deň dodania služby, ktorý sa zhoduje s prvým dňom príslušného mesačného alebo ročného obdobia – podľa toho, ktoré sa aplikuje, avšak len za predpokladu, že platbu je možné zadať/vykonať cez platobné brány zadaním/použitím údajov o platobnej karte používateľa; alebo
   2. b) vo všetkých ostatných prípadoch do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia používateľovi, pokiaľ nie je v príslušnej faktúre uvedená dlhšia doba splatnosti.
  3. Doba poskytnutia služby bude stanovená v príslušnej objednávke (spravidla mesačné alebo ročné obdobie, podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa – príslušné obdobie začína plynúť v deň začatia poskytovania služby (ktorým sa rozumie deň prijatia príslušnej ceny – odplaty v zmysle objednávky na účet poskytovateľa, ktorý sa považuje za deň začatia prvého príslušného obdobia, za ktoré bola cena uhradená; v prípade, ak je služba poskytovaná podľa rozhodnutia poskytovateľa určitý obmedzený čas bezodplatne, rozumie sa ním prvý deň sprístupnenia možnosti využívania služby), a končí sa uplynutím dňa, ktorý predchádza dňu, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom začatia poskytovania. Nasledujúce obdobie tak začínajú vždy v deň, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom začatia poskytovania služby (príklad: ak sa služba poskytla na ročné obdobie a začala sa poskytovať 1.7.2020, tak obdobie uplynie dňa 30.6.2021; 1.7.2021 začne plynúť ďalšie obdobie). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že skutočnosť, že používateľ z vlastnej vôle alebo z dôvodu uvedeného v tejto zmluve počas určitého časového obdobia nevyužíva alebo nemôže využívať služby, nemá vplyv na povinnosť realizovať úhradu ceny. Cena, resp. jej pomerná časť za uvedené časové obdobie nevyužívania služieb sa používateľovi nevracia.
  4. Pokiaľ nedôjde k ukončeniu zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, príslušné obdobie poskytovania služby (podľa objednávky), za ktoré sa hradí cena podľa cenníka, sa po jeho ukončení automaticky predlžuje o rovnaké obdobie ako bolo uvedené v príslušnej objednávke, a to aj opakovane (vždy o rovnaké obdobie), až dokým nedôjde k ukončeniu zmluvy. V prípade, ak bol v medziobdobí oznámený nový cenník v zmysle ustanovení tejto zmluvy, bude sa na služby za príslušné automaticky predĺžené obdobie aplikovať cena na základe príslušného aplikovateľného (nového) cenníka v zmysle ustanovení zmluvy. V prípade, ak v medziobdobí dôjde k nahradeniu pôvodnej zmluvy novou zmluvou v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, na predchádzajúce objednávky sa bude (s výnimkou ceny) aplikovať režim práv a povinností podľa novej zmluvy.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny v rámci balíčkov služby/služieb, ktoré bude ponúkať používateľovi/om a zároveň jednostranne meniť ceny za službu (cenník) na obdobie, ktoré nasleduje po pôvodne stanovenom období používania príslušnej služby, za ktoré bola cena zo strany používateľa uhradená. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, poskytovateľ je povinný rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe pôvodne potvrdenej objednávky, avšak len po dobu, ktorá bola pôvodne objednávkou predpokladaná, a za ktorú bola cena uhradená.
  6. Používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo v režime „offline“ (podľa aktuálne dostupných možností v rámci webového sídla). V prípade využitia režimu „offline“ poskytovateľ zašle používateľovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení ceny za službu poskytovateľ bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu. Používateľ udeľuje poskytovateľovi v zmysle ust. § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z., zákona o dani z pridanej hodnoty na zasielaním faktúr používateľovi elektronicky.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každé ďalšie obdobia (v zmysle automatického predlžovania podľa ustanovení tejto zmluvy) bude fakturovaná v intervale obdobia v zmysle objednávky (mesačne/ročne – podľa toho, ktoré sa aplikuje), a to na základe faktúry poskytovateľa vystavenej a doručenej Zákazníkovi (i) v prípade ročného obdobia pred uplynutím príslušného ročného obdobia a (ii) v prípade mesačného obdobia pred uplynutím príslušného mesačného obdobia. V prípade, že používateľ zmluvu nevypovie podľa ustanovení tejto zmluvy a súčasne neuhradí výzvu/faktúru za predĺžené obdobie, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Úhrada faktúry s cenou na predĺžené obdobie používateľom sa (v prípade zmeny cenníka v medzičase) považuje za odsúhlasenie novej (zmenenej) výšky ceny na príslušné obdobie. V prípade, že počas príslušného obdobia nedôjde zo strany poskytovateľa k zmene výšky ceny, platí posledná dohodnutá výška ceny podľa cenníka aj na ďalšie obdobie.
  8. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ zmluva zároveň nepredpokladá iný spôsob, faktúry poskytovateľa budú (podľa voľby poskytovateľa) (i) zasielané elektronicky na e-mailovú adresu používateľa v jednom dokumente vo formáte .pdf, alebo (ii) zaradené poskytovateľom do nákladových položiek v rozhraní príslušnej služby poskytovanej cez webové sídlo pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predmetné faktúry nie je potrebné zasielať v papierovej forme na adresu používateľa. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky používateľa na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári/objednávke (podľa toho, ktorá bola zadaná neskôr) alebo v deň jej zaradenia (ako nákladovej položky) v rozhraní príslušnej služby poskytovanej cez webové sídlo. Bankové poplatky spojené s platbami používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša používateľ.
  9. Pokiaľ nejde o bezplatné užívanie z rozhodnutia poskytovateľa, prístup k službám alebo ich využívanie je vždy spoplatnený v zmysle cenníka; pred uplynutím príslušného bezplatného obdobia bude používateľ vyzvaný na úhradu príslušnej odplaty za účelom pokračovania v príslušnom období. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie ; za týmto účelom mu poskytovateľ zašle výzvu.
 5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  1. Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľa také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu poskytovateľa a ktoré poskytovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií, výpadku serverov) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných touto zmluvou a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.
  2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že poskytovateľ nezodpovedá používateľovi za škodu spôsobenú nemožnosťou využívania služieb v dôsledku objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle poskytovateľa, bránia mu v poskytovaní služieb, a nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, resp. že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Poskytovateľ však bude vyvíjať maximálne úsilie v záujme neodkladného odstránenia vzniknutých prekážok.
  3. Poskytovateľ nezodpovedá za (a negarantuje) bezpodmienečné riadne vystavovanie faktúr v rámci služieb; používateľ si je plne vedomý toho, že predpokladom riadneho a správneho vystavovania faktúr je dodanie podkladov zo strany používateľa, ktoré budú kompletné, zrozumiteľné a v zmysle aktuálnej požiadavky/informácie/poučenia poskytovateľa pri poskytovaní služby.
  4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a za správnosť a úplnosť ďalších výstupov webového sídla, odovzdaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom. Je iba na používateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
  5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dáta importované do webového sídla z databáz tretích osôb (predovšetkým register firiem, dáta importované z internetového bankovníctva), za ich dostupnosť a prístupnosť, a ďalej za škody spôsobené prevádzkou aplikácií tretích osôb na webovom sídle (napr. platobnej brány).
  6. Používateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s minimálnymi technickými požiadavkami (hardvérové/softvérové) na využívanie služieb, ktoré sú sprístupnené na webovom sídle a/alebo, ktoré vyplývajú zo spôsobu, akým sú služby poskytované (ako napr. prístup na internet/zariadenie s príslušnou konfiguráciou/softvérovým vybavením), bez ktorých nie je možné plnohodnotné využívanie služieb a používateľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že tieto technické požiadavky v plnej miere zabezpečil.
 6. Práva duševného vlastníctva

  1. Používateľ má právo používať obsah webového sídla tak, aby mohol riadne využívať službu v rozsahu predpokladaným povahou služby a s takýmto použitím obsahu webového sídla poskytovateľ vyslovuje svoj nevýhradný, neprenosný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa tejto zmluvy.
  2. Používateľ berie na vedomie, že webové sídlo a iné platformy, cez ktoré sa budú poskytovať/budú sprístupnené služby, vrátane, avšak nielen, databáz a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom a vykonávateľom majetkových práv je vždy poskytovateľ, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, predpisov Autorského zákona. Používateľ sa zaväzuje, že bude používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne v rozsahu, spôsobom a na účel dohodnutý v zmluve; akékoľvek reverzné inžinierstvo vo vzťahu k dielam, databázam a iným majetkovým hodnotám poskytovateľa, ktoré sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona, sa zakazuje. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom chránené informácie a materiály kopírovať, reprodukovať, upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, opätovne publikovať formou verejného prenosu alebo inak, predávať, rozširovať, sťahovať alebo vytvárať odvodené diela a nebude používať webové sídlo ani iné platformy, cez ktoré sa budú poskytovať/budú sprístupnené služby, prípadne ich časti, vrátane akýchkoľvek databáz a údajov informácií z databáz, ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu, neoprávneného automatizovaného sťahovania alebo preťažovania sieťovej kapacity. Pre akékoľvek použitie chránených informácií a materiálov, okrem samotného používania webového sídla a/alebo iných platforiem na poskytovanie služby v súlade s touto zmluvou, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa. Ustanovenie tohto odseku sa považuje za pretrvávajúce ustanovenie, ktoré zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvy (bez ohľadu na dôvod alebo spôsob).
  3. Používateľ má výslovne zakázané poškodzovať fungovanie a štruktúru webového sídla/platforiem poskytovateľa tým, že obchádza alebo porušuje bezpečnostné opatrenia, nahráva súbory obsahujúce víry alebo škodlivé programy, vstupuje na užívateľské účty iných používateľov alebo vykonáva iné nekalé alebo protiprávne konanie porušujúce právne predpisy alebo práva poskytovateľa.
 7. Predchádzanie škodám a náhrada škody

  1. Poskytovateľ a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa tejto zmluvy a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
  2. Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok
  3. V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť poskytovateľa, poskytovateľ je povinný o týchto okolnostiach písomne informovať používateľa.
 8. Osobné údaje a ich ochrana

  1. Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby.
  2. Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:
   1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
   2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého poskytovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
   4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa ako dotknutej osoby.
  3. Používateľ, na základe písomnej žiadosti, má právo u poskytovateľa namietať voči:
   1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2. b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho
    marketingu.
  4. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré používateľ zadá do svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby používateľovi v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Používateľ berie tiež na vedomie, že poskytovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Používateľ má tiež právo informovať sa u poskytovateľa, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.
  5. Poskytovateľ, v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní služby používateľa, koná tak najmä v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ je pri využívaní služby primárne a najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  6. Poskytovateľ spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Predmetom spracovania osobných údajov sú najmä osobné údaje klientov používateľov, ktoré poskytuje používateľ poskytovateľovi za účelom využívania služby poskytovateľa, tzn. služby správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov (týmito môže byť meno a priezvisko, adresa a iné v rozsahu, v akom ich používateľ poskytne poskytovateľovi). Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  7. Poskytovateľ zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré používateľ zadá do používateľského konta. V prípade, ak poskytovateľ poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle tejto zmluvy. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť ako poskytovateľ vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré používateľ poskytovateľovi poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj touto zmluvou.
  8. Poskytovateľ za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Používateľ má právo informovať sa u poskytovateľa o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu zmluvy.
  9. Poskytovateľ po zohľadnení povahy a rozsahu spracúvania osobných údajov pre konkrétneho používateľa môže poskytnúť súčinnosť používateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám. Takouto súčinnosťou môže byť najmä poskytnutie služby zákazníckeho servisu. Obdobne poskytne poskytovateľ súčinnosť používateľovi ohľadom použitých bezpečnostných a technických opatreniach, ktorými poskytovateľ zaisťuje bezpečnosť spracúvania údajov resp. osobných údajov. Poskytovateľ tiež poskytne používateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytne súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany používateľa alebo audítora povereného používateľom
  10. Používateľ si je vedomý, že obsahom sprístupnených databáz (pokiaľ sú predmetom služby – ďalej len „databáza“) môžu byť aj osobné údaje. Používateľ sa preto zaväzuje chrániť tieto databázy, ako aj spracúvané osobné údaje, ktoré mu budú sprístupnené prostredníctvom takýchto databáz, pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, pričom na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
  11. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú obsahom príslušných databáz, povinné plniť príslušné povinnosti samostatného prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Za plnenie týchto právnych povinností zodpovedá každá zmluvná strana samostatne.
  12. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať informácie obsahujúce osobné údaje pochádzajúce z databáz len na účel, na ktorý boli informácie podľa účelu príslušnej služby sprístupnené a len počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto účelu a pri dodržaní ostatných povinností používateľ vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Používateľ si je vedomý, že osobné údaje, ktoré budú obsahom databáz, nemôžu byť spracúvané na žiadny iný účel, ako je účel sprístupnenia databáz vyplývajúci z účelu samotnej služby. Používateľ môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsahom databáz, prostredníctvom tretej strany len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, a to s výnimkou spracúvania informácií prostredníctvom odborných konzultantov používateľa (napr. právni zástupcovia, daňoví alebo účtovní poradcovia).
 9. Spracovávanie dát / prístup k údajom

  1. Používateľ berie na vedomie a udeľuje poskytovateľovi súhlas na to, aby akékoľvek dáta/informácie o používateľovi alebo akýkoľvek iný obsah používateľa použil a spracoval v/do anonymizovanej formy/podoby a zaradil ho do analytických/štatistických/iných nástrojov, programov alebo databáz poskytovateľa na sledovanie používateľom stanovených ukazovateľov/parametrov, ktoré je poskytovateľ oprávnený následne poskytnúť/sprístupniť tretím osobám bezodplatne alebo za odplatu; poskytovateľ zodpovedá za to, že takéto údaje používateľa v rámci príslušného nástroja/programu/databázy nebude možné priradiť k poskytovateľovi (t.j. zodpovedá za anonymizáciu).
  2. Za účelom lepšieho/kvalitnejšieho využívania služieb môže mať poskytovateľ prostredníctvom API prístup k údajom z bankového účtu/účtov používateľa na základe dohody príslušnej banky používateľa, používateľa a poskytovateľa; používateľ berie na vedomie, že ukončenie prístupu k bankovému účtu môže/bude mať vplyv na kvalitu a rozsah príslušnej služby, čo používateľ berie v plnom rozsahu na vedomie.
 10. Trvanie zmluvy a poskytovania služby

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. Zmluvu je možné ukončiť
   1. a) písomnou dohodou zmluvných strán;
   2. b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa odseku 10.4 zmluvy;
   3. c) písomným odstúpením poskytovateľa v prípade, ak (i) je používateľ v omeškaní s úhradou príslušnej ceny a túto neuhradí ani v dodatočnej lehote poskytnutej poskytovateľom, (ii) používateľ využíva služby, webové sídlo a/alebo iné platformy a/alebo databázy poskytovateľa v rozpore s účelom služieb alebo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, (iii) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy, a/alebo (iv) ak bolo vo vzťahu k používateľovi prijaté rozhodnutie o jeho zrušení bez právneho nástupcu, resp. vstupe do likvidácie, alebo ak je používateľ v predlžení alebo je platobne neschopný, alebo ak bolo začaté konkurzné konanie na majetok používateľa alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie.
   4. d) písomným odstúpením používateľa v prípade, ak bolo vo vzťahu k poskytovateľovi prijaté rozhodnutie o jeho zrušení bez právneho nástupcu, resp. vstupe do likvidácie, alebo ak je poskytovateľ v predlžení alebo je platobne neschopný, alebo ak bolo začaté konkurzné konanie na majetok poskytovateľa alebo podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy počas príslušného (prebiehajúceho) obdobia, za ktoré bola cena uhradená, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa uhradená cena, resp. jej pomerná časť, poskytovateľovi nevracia.
  4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať ku koncu príslušného obdobia, na ktoré sa služba poskytla v zmysle objednávky (mesačné/ročné – podľa toho, ktoré sa aplikuje), a to nasledovne:
   1. a) v prípade ročného obdobia: do konca uplynutia príslušného (prebiehajúceho) ročného obdobia;
   2. b) v prípade mesačného obdobia: do konca uplynutia príslušného (prebiehajúceho) mesačného obdobia;

   V prípade vypovedania zmluvy podľa tohto bodu zmluva zaniká uplynutím posledného dňa príslušného (prebiehajúceho) obdobia (mesačného/ročného – podľa toho, ktoré sa aplikuje).

  5. Pokiaľ nedôjde k ukončeniu zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, príslušné obdobie poskytovania služby, za ktoré sa hradí cena podľa cenníka, sa po jeho skončení automaticky predlžuje o rovnaké obdobie ako bolo uvedené v príslušnej objednávke, a to opakovane (o rovnaké obdobie), až dokým nedôjde k ukončeniu zmluvy. V prípade, ak bol v medziobdobí oznámený nový cenník v zmysle ustanovení tejto zmluvy, bude sa aplikovať cena na základe príslušného aplikovateľného (nového) cenníka v zmysle ustanovení zmluvy.
  6. Ku dňu ukončenia zmluvy je poskytovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služieb alebo obmedziť rozsah poskytnutia služieb (podľa voľby poskytovateľa); používateľ bude povinný si do 90 dní odo dňa ukončenia zmluvy (bez ohľadu na dôvod alebo spôsob ukončenia) stiahnuť obsah používateľa z používateľského účtu a tento obsah vymazať (nenávratne odstrániť vymazaním); po uplynutí uvedenej doby (90 dní od ukončenia zmluvy) bude poskytovateľ povinný obsah používateľa vymazať a zablokovať používateľovi prístup k používateľskému účtu a obsahu používateľa a tento obsah vymazať (v rozsahu, v ktorom nebude mať poskytovateľ povinnosť ho uchovávať pre orgány verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov); ustanovenie tohto odseku zmluvy sa považuje za pretrvávajúce ustanovenie tejto zmluvy, bez ohľadu na právny dôvod alebo spôsob ukončenia zmluvy.
  7. Ak dôjde k používaniu služieb v rozpore so zmluvou, vrátane akejkoľvek formy zneužívania alebo porušenia zmluvných povinností zo strany používateľa, má poskytovateľ (bez ohľadu na ostatné práva uvedené v tejto zmluve) právo prerušiť poskytovanie služieb a zablokovať prístup k službám, používateľskému účtu a obsahu používateľa. Používateľ nemá počas trvania uvedeného prerušenia poskytovania služieb, zablokovania používateľského účtu a prístupu k obsahu používateľa nárok na akúkoľvek kompenzáciu (či už finančnú alebo naturálnu) alebo akúkoľvek inú náhradu za nespotrebovanú službu. Pod zneužívaním služieb sa rozumie kopírovanie, reprodukovanie, upravovanie, požičiavanie, prenajímanie, vypožičiavanie, opätovné publikovanie, predávanie, rozširovanie akýchkoľvek diel poskytovateľa alebo obsahu databáz poskytovateľa, ktoré sú/budú prístupné cez webové sídlo alebo akékoľvek iné platformy poskytovateľa, cez ktoré budú služby používateľovi poskytované, vytváranie odvodeného diela z týchto diel alebo databáz, používanie služby, prípadne jej časti neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneným prístupom, neoprávneným automatizovaným sťahovaním alebo preťažovaním sieťovej kapacity.
  8. V prípade, že používateľ porušuje niektoré zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, a to napriek tomu, že ho na to poskytovateľ písomne upozornil, poskytovateľ má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát, s čím používateľ výslovne súhlasí; v takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa; uvedený následok používateľ predpokladá a za týmto účelom prijal primerané opatrenia na zálohovanie dát tvoriacich obsah používateľa.
  9. V prípade, ak počas trvania zmluvy používateľ neuhradí príslušnú cenu za služby napriek výzve poskytovateľa (za ktorú sa považuje aj doručená faktúra poskytovateľa) do 2 mesiacov od (i) okamihu skončenia posledného dňa obdobia, za ktoré bola používateľom uhradená cena alebo (ii) odo dňa, kedy používateľ začal používať službu, za ktorá sa má uhrádzať cena (podľa toho, ktoré sa aplikuje), bude mať používateľ právo využívať len obmedzený rozsah služieb podľa rozhodnutia/nastavenia poskytovateľa (napr. funkcionalita vo verzii freemium). Po obmedzení rozsahu služieb bude používateľ vyzvaný poskytovateľom na úhradu zálohovej faktúry za využívanie virtuálneho priestoru na uskladnenie obsahu používateľa na obdobie 12 mesiacov odo dňa, kedy došlo k obmedzeniu služieb zo strany poskytovateľa, ktorú je používateľ povinný uhradiť v príslušnej lehote splatnosti (odplata bude určená v zmysle aktuálneho cenníka). Ak dôjde k úhrade tejto faktúry v lehote splatnosti, obsah používateľa bude počas príslušného 12-mesačného obdobia používateľovi prístupný a bude v plnom rozsahu vymazaný/odstránený až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa obmedzenia služieb poskytovateľom; ak k úhrade tejto faktúry nedôjde v lehote splatnosti, obsah používateľa bude v plnom rozsahu vymazaný/odstránený bezodkladne po uplynutí lehoty splatnosti uvedenej zálohovej faktúry (za využívanie virtuálneho priestoru na uskladnenie obsahu používateľa), s čím používateľ výslovne súhlasí. Po tom, ako dôjde k obmedzeniu rozsahu služieb v zmysle tohto odseku je používateľ povinný vykonať všetky preventívne opatrenia na zachovanie obsahu používateľa, najmä, nie však výlučne obsah používateľa exportovať z úložiska dát (webového sídla alebo iného miesta určeného poskytovateľom) tak, aby existovali zálohy pre prípad výmazu/odstránenia obsahu používateľa, a to najneskôr do dňa výmazu obsahu používateľa v zmysle ustanovení tohto odseku. V prípade, ak používateľ uhradí príslušnú cenu za príslušné (nové/ďalšie) obdobie pred dňom výmazu obsahu používateľa, poskytovateľ obnoví používateľovi príslušný rozsah služieb ku dňu prijatia platby ceny na účet poskytovateľa; v takom prípade sa pomerná časť ceny za obdobie príslušného (nového/ďalšieho) obdobia, v ktorom bol používateľovi obmedzený prístup k službám a uhradený poplatok za uskladnenie obsahu používateľa používateľovi nevracajú. Používateľ má právo požiadať poskytovateľa o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že poskytovateľ po obdržaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa; poskytovateľ v tomto prípade nie je povinný zmazať údaje, ktoré je povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu používateľa si poskytovateľ nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho používateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.
  10. Za podmienok uvedených v tejto zmluve a bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, si poskytovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne podmienky zmluvy, a to na základe oznámenia zaslaného na emailovú adresu používateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne informovať používateľa o zmene zmluvy a o možnosti z tohto dôvodu vypovedať zmluvu, ktorej podmienky sa menia, a to najmenej (i) 7 dní pred skončením (príslušného pôvodného alebo predĺženého mesačného obdobia), počas ktorého je poskytovaná služba, za ktorú používateľ uhradil cenu alebo (ii) 2 mesiace pred skončením (príslušného pôvodného alebo predĺženého ročného obdobia), počas ktorého je poskytovaná služba, za ktorú používateľ uhradil cenu (podľa toho, ktoré sa aplikuje). Používateľ je oprávnený po oznámení o zmene zmluvných podmienok bezplatne vypovedať zmluvu, ktorej podmienky sa takto majú meniť, a to s účinnosťou ku dňu, kedy mala nastať príslušná účinnosť zmeny zmluvy. Ak používateľ pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien nevypovie zmluvu, platí, že tieto zmeny prijal (a nové znenie zmluvy ku dňu účinnosti v plnom rozsahu nahrádza znenie zmluvy).
 11. Reklamácie 

  1. Reklamácie služby poskytovanej poskytovateľom a sťažnosti a podnety osôb v postavení spotrebiteľa je možné uplatniť osobne v sídle poskytovateľa, elektronicky na adrese: info@accai.sk alebo telefonicky na tel. č. (0948 131 183). Ceny služieb poskytovaných poskytovateľom sú uvedené v cenníku uvedenom v týchto Podmienkach poskytovania služby a zároveň dostupnom na adrese: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava. Ak je používateľ spotrebiteľom, je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Na účely odstúpenia od zmluvy môže používateľ, ktorý je spotrebiteľ, využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Podmienok poskytovania služby. Oznámenie o odstúpení od zmluvy, resp. formulár uvedený v prílohe č. 2, môže používateľ, ktorý je spotrebiteľom, poskytovateľovi doručiť na adresu sídla poskytovateľa alebo elektronicky na adresu: info@accai.sk. Poskytovateľ začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby používateľom, ktorý je spotrebiteľom, t.j. služba je používateľovi, ktorý je spotrebiteľom, poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby používateľ, ktorý je spotrebiteľ, vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je používateľ, ktorý je spotrebiteľ, povinný uhradiť poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude používateľovi, ktorý je spotrebiteľ, vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 12. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného zákonníka a Autorského zákona, s vylúčením kolíznych noriem. S výnimkou, ak zmluva výslovne neustanovuje inak (napr. akceptácia nahradenia nového znenia pri ďalšej objednávke/jednostranná zmena zo strany poskytovateľa), je zmluvu možné meniť len na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú riešiť prednostne spoločným rokovaním a dohodou. V prípade, že zmluvné strany nedokážu spor vyriešiť dohodou, môže sa ktorákoľvek zmluvná strana obrátiť na príslušný súd v Slovenskej republike, ktoré majú právomoc na rozhodovanie sporov na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je jej príloha 1 – Cenník1              
   PLATOBNÉ PODMIENKY
   A FAKTURÁCIA