Daňové benefity

V tomto kroku nájdete všetky položky, ktoré znižujú základ dane. Patria medzi nich:

 • zaplatené sociálne a zdravotné odvody
 • daňový bonus na deti
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 • daňový bonus na úroky z hypotéky
 • príspevky do III. piliera
 • nezdaniteľná časť základu dane

Zaplatené sociálne a zdravotné odvody

Zaplatené odvody vstupujú pri príjmoch zo živnosti a pri iných príjmoch z podnikania do výdavkov (príp. navyšujú paušálne výdavky).

Automatizácia

V prípade ak máte v Accai autorizovanú banku, príp. ste si úhrady odvodov poznačili v kroku 2 Accai vám sumy do týchto položiek napočíta automaticky. Taktiež Vám z nich vytvorí daňovú evidenciu.

Daňový bonus na deti

Najčastejšie využívaným daňovým benefitom, ktorý znižuje základ dane je daňový bonus na deti. Jeho výpočet je pomerne komplikovaný a závisí od veku dieťaťa. Accai pozná všetky podmienky na jeho uplatnenie a podľa veku dieťaťa vás vyzve potvrdiť nejaké skutočnosti vrátane ich preukázania dokumentom.

V prípade ak ste daňovému úradu doposiaľ nepredložili rodný list dieťata, je tento dokument povinnou prílohou daňového priznania. V niektorých prípadoch je nutné priložiť aj inú prílohu, na ktorú vás Accai upozorní.

Nezdaniteľná časť na manželku

Ak manželka spĺňa podmienky, je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4500,86€ na manželku. Z tejto sumy neplatíte daň. Podmienky, kedy je možné uplatniť si nezdaniteľnú čiastku základu dane na manželku:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Daňový bonus na úroky z hypotéky

Ak spĺňate podmienky, je možné ponížiť si základ dane o zaplatené úroky z hypotéky. Stačí vyplniť 3 polia a priložiť potvrdenie z banky, ktoré je zároveň povinnou súčasťou daňového priznania.

Príspevky do III. piliera

Zaplatené príspevky do III. piliera vo výške max 180€ za rok Vám znižujú základ dane. K tejto položke je povinná príloha potvrdenie zo správcovskej spoločnosti o úhrade príspevkov.

Automatizácia

Ak máte autorizovanú banku, Accai pozná účty DDS a platby príspevkov do III. piliera Vám do tejto položky nahrá automaticky

Nezdaniteľná časť základu dane

Pre rok 2023 je to suma vo výške 4922.82€, z ktorej neplatíte daň. Táto položka je automaticky zaškrtnutá. V prípade ak ju z nejakého dôvodu nechcete uplatňovať, viete to zmeniť.

 

Nápoveda

Ku každej položke v Accai máte k dispozícii nápovedu.  Viete tak k nej získať vysvetlenie laicky, odborne alebo na príklade. Nájdete tu aj informáciu čo sem nepatrí, prípadne či je príloha k danej položke povinná, alebo nie. Taktiež tu nájdete aj informáciu ako dokáže aktívne využívanie Accai uľahčiť vypĺňanie tejto položky v budúcoročnom daňovom priznaní.

Ďalšie návody